Le Wang 王乐

王乐,男,1996年,山东淄博
导师:黄俊教授
学习经历
2015.9-2019.6:山东科技大学 学士学位 专业:资源勘查工程
2019.9-2022.6:中国地质大学(武汉) 硕士学位 专业:地质学
研究方向
火星表面地质特征
火星古海洋假说
联系方式:lewang@cug.edu.cn
获奖情况
硕士毕业论文获得校优秀论文
科技论文报告会(硕士)校三等奖
论文发表情况
Wang, L., Zhao, J., Huang, J., & Xiao, L. (2021). New Evidence to Support Zephyria Tholus as a Composite Volcano on Mars. Remote Sensing, 13(19), 3891.