Yu Lin 林雨

林雨

四川宜宾人

导师:黄俊教授

联系方式:didalinyu@cug.edu.cn

学习经历

2019.9-至今 中国地质大学(武汉) 地球科学学院

爱好:火锅,燃面,冒菜,点点香,回锅肉,水煮鱼,毛肚,小烧烤

专业方向:行星地质学

论文

Lin, Y., Zhao, J., Wang, L., Huang, J., Zhang, L., & Xiao, L. (2022). Evaluation of small-sized mounds formation mechanisms in China’s Zhurong landing region. Icarus, DOI: 115256.10.1016/j.icarus.2022.115256